Auxiliar de serveis de restauració

Programa PQI

de 8:30 a 14:30
Auxiliar de serveis de restauració

A qui va destinat?
A joves entre 16 i 21 anys que no estiguin en possessió de la titulació de Graduat Escolar en Secundària, ni d’altra de superior o de formació professional.

Què farem?
Adquirir els coneixements assignats al currículum del segon curs de l’educació secundària obligatòria cursant, per aconseguir-ho, els mòduls 2 del primer nivell dels ensenyaments per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, necessaris per aconseguir una inserció social i laboral satisfactòria, i, si n’és el cas, per continuar els estudis.

Oferir els coneixements necessaris per dur a terme les tasques de preparació i presentació d’ elaboracions culinàries senzilles, assistir en el servei i realitzar el muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, utillatge i materials varis aplicant les tècniques adequades i d’acord amb les normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments.

Els programes tenen una durada de 1.000 hores. Els mòduls generals tenen una càrrega lectiva de 500 hores i els mòduls de títols de formació professional una durada de 500 hores.

Mòduls generals

Àmbit de comunicació 190 hores
Àmbit cientificotecnològic 186 hores
Àmbit social 62 hores
Àmbit de prevenció de riscs a la feina 31 hores
Àmbit de tutoria 31 hores
Total 500 hores

Mòduls de títols de formació professional

Tècniques elementals de servei. 180 hores
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes. 150 hores
Aprovisionament i conservació de primeres matèries i higiene en la manipulació. 90 hores
Mòdul de Pràctiques 80 hores
Total 500 hores

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Programa PQI

de 8:30 a 14:30
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

A qui va destinat?
A joves entre 16 i 21 anys que no estiguin en possessió de la titulació de Graduat Escolar en Secundària, ni d’altra de superior o de formació professional.

Què farem?
Adquirir els coneixements assignats al currículum del segon curs de l’educació secundària obligatòria cursant, per aconseguir-ho, els mòduls 2 del primer nivell dels ensenyaments per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, necessaris per aconseguir una inserció social i laboral satisfactòria, i, si n’és el cas, per continuar els estudis.

– Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.
– Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.
– Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
– Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.

Els programes tenen una durada de 1.010 hores. Els mòduls generals tenen una càrrega lectiva de 500 hores i els mòduls de títols de formació professional una durada de 500 hores.

Mòduls generals

Àmbit de comunicació 190 hores
Àmbit cientificotecnològic 186 hores
Àmbit social 62 hores
Àmbit de prevenció de riscs a la feina 31 hores
Àmbit de tutoria 31 hores
Total 500 hores

Mòduls de títols de formació professional

Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades 130 hores
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics. 180 hores
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació. 120 hores
Mòdul de Pràctiques 80 hores
Total 510 hores